Disposizioni concernenti l’affissione e l’esposizione di manifesti e cartelli in Piazza V.Emanuele II